Asiakasmaksulaki muuttui 1.7.2021 alkaen

Uudistettu Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista tuli voimaan 1.7.2021 alkaen.

Lakiin on kirjattu asumispalveluista perittävät maksut ja maksujen perusteet, joita ei ole ennen lailla säädetty. Kotiin annettavien palveluiden maksuperusteet siirrettiin asetuksen tasolta lakiin. Tehdyillä muutoksilla halutaan edistää terveyden tasa-arvoa ja hoidon saatavuutta.

Lailla täsmennettiin, mitä maksuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista saa periä ja mitkä palvelut ovat maksuttomia. Alle 18-vuotiaiden poliklinikkamaksuista luovutaan eikä alaikäisiltä voi periä peruuttamattomasta käynnistä niin sanottua sakkomaksua. Maksuttomina säilyvät samat palvelut, jotka ovat nykyisinkin maksuttomia, kuten esimerkiksi terveysneuvonta- ja tarkastukset, seulonnat sekä äitiys- ja lastenneuvolakäynnit. Hoitajan vastaanotoista ei peritä maksua 1.7.2021 alkaen.

Käyttämättä jätetystä terveydenhuollon palvelusta voidaan periä maksu (50,80 euroa).

Maksukaton piiriin kuuluvat palvelut laajenevat. Maksukatto säilyy 683 eurossa, mutta maksukattoon lasketaan kuitenkin aiempaa enemmän palveluja. Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan ensi vuoden alusta alkaen 1.1.2022.

Tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon maksu

Kotiin annettavien palvelujen maksut määräytyvät laissa olevan maksutaulukon mukaan. Kuukausimaksu on asiakkaan palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan tulojen ja perheen koon mukainen. Aikaisemmin maksutaulukko on ollut asetuksella säädetty. Asiakasmaksutaulukko löytyy täältä. Asiakasmaksut eivät juurikaan muutu aikaisemmasta.

Tehostetussa asumispalvelussa Selänteen omissa yksiköissä asiakasmaksut määräytyvät nettotulojen perusteella, kuten aikaisemminkin. Asiakkaan hoivamaksu on 85% nettotuloista. Mikäli asiakas on parisuhteessa ja kotiin jäävän puolison tulot ovat pienemmät, hoivamaksuun huomioidaan molempien tulot ja hoivamaksu on tällöin 42,5% yhteenlasketuista tuloista. Hoivamaksun lisäksi asiakkaalta peritään vuokra. Asiakkaalle jää tuloista 15% käyttövaraa, vähintään 164 euroa/kuukausi.

Suurimpana muutoksena aikaisempaan on, että asiakkaalta ei peritä maksuja tukipalveluista, jolloin perusmaksua ja ateriamaksua ei enää peritä erikseen, vaan ne sisältyvät hoivamaksuun. Lisäksi asiakasmaksuissa huomioidaan vähennyksinä muun muassa lääkekuluja, edunvalvojan palkkio ja aiemman asunnon todelliset kulut palveluasumiseen muuton yhteydessä (vuokra-asunnon osalta irtisanomisajan ja omistusasunnon osalta enintään viimeisten kuuden kuukauden ajalta).

Asiakkaan ollessa tehostetussa palveluasumisessa palvelusetelillä, ei asiakkaan palvelusetelin arvo eikä asiakkaan omavastuuosuus muutu. Palvelusetelin laskenta perustuu Lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä, eikä siihen ole tullut muutoksia. Asiakkaan palvelusetelin arvo perustuu edelleen asiakkaan nettotuloihin ja on siten tuloperusteinen. Palvelusetelin määrittelemä tulotaulukko löytyy täältä. Tietoa tehostetun palveluasumisen palvelunsetelituottajiksi hyväksytyistä palveluntuottajista ja heidän hinnoistaan löytyy www.parastapalvelua.fi -sivustolta. Mikäli asiakkaan toimeentulo vaarantuu, voidaan toimeentulotukilaskelman avulla palvelusetelin arvoa tarkastaa. Tarkastuslaskennasta saa lisätietoja Selänteen hoito- ja vanhustyön johtajalta. Myöskään palvelusetelillä tuotetussa tehostetussa palveluasumisessa ei erikseen peritä tukipalvelumaksuja, vaan tukipalvelumaksut sisältyvät hoivamaksuun 1.7.2021 alkaen.