Olet tässä

Kehitysvammaisten palvelut

Ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lut jär­jes­tää ja tuot­taa ke­hi­tys­vam­ma­lain mu­kai­sia pal­ve­lu­ja. Keskeisimpiä palveluita ovat palveluohjaus, työ-ja päivätoiminta sekä  eri muotoiset asumispalvelut. Kehitysvammapalveluiden tavoitteena on tukea ja edistää kehitysvammaisten osallisuutta, itsenäistä ja tasa-arvoista elämää yhteiskunnassa sekä turvata heidän tarvitsemansa hoito ja huolenpito.

Ke­hi­tys­vam­ma­lain mu­kai­sia pal­ve­lu­ja jär­jes­te­tään sil­loin, kun ke­hi­tys­vam­mai­nen hen­ki­lö ei saa riit­tä­viä ja hä­nel­le so­pi­via pal­ve­lu­ja mui­den la­kien no­jal­la. Ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­luis­sa tue­taan ke­hi­tys­vam­mai­sia hen­ki­löi­tä ja hei­dän per­hei­tään elä­män eri vai­heis­sa. Pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä hyö­dyn­ne­tään laa­ja-alais­ta am­mat­ti­tai­toa eri so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen kanssa. Ke­hi­tys­vam­ma­pal­ve­lut osal­lis­tuu yh­des­sä ke­hi­tys­vam­mai­sen hen­ki­lön ja hä­nen per­heen­sä kans­sa hoi­don, var­hais­kun­tou­tuk­sen, ope­tuk­sen, työl­lis­tä­mi­sen, päi­väai­kai­sen toi­min­nan se­kä asu­mi­seen liit­ty­vien pal­ve­lu­jen suun­nit­te­luun, to­teu­tuk­seen ja ar­vioin­tiin.

Kehitysvammahuollon palveluihin hakeudutaan joko ottamalla yhteyttä Selänteen kuntien palveluohjaajiin tai lähettämällä paperinen kehitysvammapalveluhakemus

Linkkejä:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519 Kehitysvammalaki

https://www.tukiliitto.fi/ Kehitysvammaisten tukiliiton sivut

 

KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN YHTEYSTIEDOT

Terapia- ja vammaispalvelujohtaja Päivi Roivas, p. 044 4457 675

PL 66, 85801 Haapajärvi

Haapajärvi:

Palveluohjaaja Riitta Kähkönen, p.044 4456 275

PL 66, 85801 Haapajärvi

Toimintakeskus ST-tuote:

Vastaava ohjaaja Matti Pyöriä, p. 044 4456 272

Päivätoiminta Janika Tiitto, ja Päivi Järvi p. 044 4456 274 

Työtoiminta Anu Järvikuona, p. 044 4456 273

Työtoiminta Asko Aho, p.044 4456 262

Vs. tuetun asumisenohjaaja Sami luoto, p. 044 4456 205

Pyhäjärvi:

Palveluohjaaja Kati Huuskonen, p. 044 4457 676

Yrittäjäntie 21, 86800 Pyhäsalmi

Työkeskus Pyhähiisi:
Päivätoiminta Jaana Pesonen/ Tiina Tikka p. 044 4457 263
Työtoiminta Eila Paananen, p. 044 4457 760
Työtoiminta Henry Pönkkö, p. 044 4457 823
Auto Sirpa Saaranen, p. 044 4457 912

Tuetun asumisenohjaaja Sirpa Tervakoski, p.044 4457 972

Reisjärvi:

Palveluesimies Anu Udd, p. 040 3008 236

Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi

Toimintakeskus Viola:
Päivätoiminta Sanna Kinnula/ Teija Särkelä, p. 040 3008 389
Työtoiminta Kaisa Hyyppä, p. 040 3008 388
Työtoiminta Anne Vinkka, p.040 3008 387

Tuetun asumisen ohjaaja Maija Vedenpää, p. 0444456 580

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet:

etunimi.sukunimi [at] selanne.net