Asumisterveys

Omasta asumisterveydestä huolehtiminen

Asukas voi itse vaikuttaa asuinolosuhteisiinsa huolehtimalla esimerkiksi

  • ilmanvaihtoventtiilien, lattiakaivojen ja vesilukkojen säännöllisestä puhdistuksesta
  • toimivasta ilmanvaihdosta
  • riittävästä siivoamisesta. Myös ylätasoille, kuten kaappien päälle kertyvä pöly voi aiheuttaa haju- ja terveyshaittaa.

Suositeltava sisäilman lämpötila on 20–22 °C.

Asunnon / kiinteistön omistajan ja isännöitsijän velvollisuudet

Mikäli epäilet terveyshaittaa asunnossa tai oleskelutilassa, ota aina ensin yhteyttä asunnon / kiinteistön omistajaan tai ylläpidosta vastaavaan tahoon (yleensä isännöitsijä). Heidän velvollisuutensa on tehdä tarpeellisia rakennusteknisiä tarkastuksia ja mittauksia epäkohdan selvittämiseksi sekä korjauksia epäkohdan poistamiseksi. Jos mielestäsi tehdyt toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä ja epäkohta esiintyy edelleen, ota yhteyttä terveysvalvontaan.

Mikäli kyseessä on työpaikalla oleva epäkohta, ota yhteyttä työsuojeluviranomaiseen.

Asumisterveyteen liittyvä neuvonta ja terveyshaitan selvitys

Selänteen ympäristöterveysvalvonnasta saat neuvontaa asumisterveyteen liittyvien haittojen selvittämiseksi ja poistamiseksi.

Jos terveyshaitan esiintyminen on mahdollinen eikä haitta tule poistetuksi ilman tarkastamista, asia laitetaan vireille kirjaamalla se ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmään.

Ennen asunnontarkastusta ympäristöterveydenhuollosta ollaan yhteydessä asunnon omistajaan tai isännöitsijään, joille varataan mahdollisuus ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien vikojen tai vaurioiden poistamiseksi. Asunnon omistajalla ja isännöitsijällä on myös mahdollisuus osallistua asunnontarkastukseen.

Asunnontarkastuksessa terveydellisiä olosuhteita arvioidaan lähinnä aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään erityisesti sisäilman laatuun, ilmanvaihdon riittävyyteen sekä rakenteissa näkyviin vaurioihin.

Tarkastuksesta laadittu tarkastuskertomus toimitetaan asukkaalle, asunnon omistajalle ja isännöitsijälle sekä mahdolliselle haitan aiheuttajalle.

On huomattava, että terveyshaitan poistamiseksi tehtävien toimenpiteiden valinta jää haitasta vastuussa olevan tehtäväksi. Kuitenkin toimenpiteiden tulee olla sellaisia, että terveyshaitta tulee poistetuksi.

Ensimmäinen tarkastus ja sen yhteydessä tehtävät alustavat mittaukset ovat maksuttomia. Mahdollisista jatkoselvityksistä aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja tai haitasta vastuussa oleva taho. Viranomaisen laatimat pöytäkirjat ja viranomaiselle toimitetut asiakirjat ovat julkisia lukuun ottamatta salassa pidettäviä mm. terveydentilaan ja elintapoihin liittyviä tietoja.