Maa-ainesten kotitarveottoilmoitus

Ilmoitus

Maa-ainesten kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus ympäristötarkastajalle Pyhäjärven toimipisteeseen, mikäli otettu määrä tai otettavaksi aiottu määrä ylittää 500 kiintokuutiometriä. Ilmoitukseen on liitettävä kartta, johon on merkitty ottoalueen sijainti. Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi (esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle) ei ole mahdollista ilman lupaa.
Ilmoitus tehdään Maa-ainesten kotitarveottoilmoitus -lomakkeella.

Päätös

Ympäristötarkastaja voi antaa ilmoituksen johdosta tarvittavia määräyksiä.

Huom. Kotitarveottamisessakin ottamispaikat tulee sijoittaa ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että:

  • vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan on mahdollisimman vähäinen
  • maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti
  • ei aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.