Maa-aineslupa

Hakemus

Ammattimaiseen (kaupalliseen tarkoitukseen suoritettavaan) maa-ainesten ottamiseen tarvitaan maa-aineslupa.
Jos maa-aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten, lupaa ei tarvita.
Vähäinenkään ainesten ottaminen myytäväksi (esimerkiksi naapurille tai tiekunnalle) ei ole mahdollista ilman lupaa.

Maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi, jollei

  1. ainesten ottaminen ole kaivoslakiin perustuvaa ainesten ottamista
  2. rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamista ja hyväksikäyttöä, kun toimenpide perustuu viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan eikä
  3. sellaista ainesten ottamista vesialueella, johon vesilain mukaan vaaditaan vesioikeuden lupa.

Lupaa haetaan Maa-ainesten ottolupahakemuksella. Hakemus palautetaan Pyhäjärven toimipisteen ympäristötarkastajalle.

Päätös

Maa-aineslupa on määräaikainen, yleensä enintään kymmenen vuotta.
Hakijan on annettava ennen ottamisen aloittamista hyväksyttävä vakuus, jolla varmistetaan mm. alueen maisemointi ja ottamisesta aiheutuvien haittojen korjaaminen.
Päätös on valituskelpoinen. Hakemukset ja päätökset julkaistaan kuululukset- sivulla
Kallio- ja kiviaineksen murskaaminen saattaa lisäksi edellyttää ympäristölupaa toiminnalle.