Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja se koskee mm.

  • suurta osaa eläinsuojista
  • kemikaalivarastoista
  • elintarviketeollisuuden laitoksista
  • sahoista ja liikennevarikoista sekä
  • vähäisiä ampumaratoja.

Ilmoituksen jättäminen

Ilmoitus toiminnasta tulee jättää viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista.
Ilmoitusta saa täydentää vain kerran, eli on tärkeää toimittaa heti mahdollisimman täydellinen hakemus.
Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Suosittelemme olemaan yhteydessä ja sopimaan ennakkoneuvottelun ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa ennen ilmoituksen jättämistä.

Ohjeet ja lomakkeet

Lisätietoa ilmoitusmenettelystä, ohjeet sekä toimialakohtaiset lomakkeet löytyvät valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi