Radon

Radon on hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa, juomavedessä ja rakennusmateriaaleissa. Koska radonia ei voi mitenkään aistia, on mittaaminen ainoa tapa saada radonpitoisuus selville. Helpointa radonin torjuminen on talon rakennusvaiheessa, mutta sisäilman korkeaa radonpitoisuutta voidaan alentaa myös esimerkiksi radonimurilla. Talon alla oleva maaperä on tärkein radonin lähde. Rakennukseen radon kulkeutuu perustuksessa olevien rakojen kautta.

Mittaukset

Radonmittaukset sisäilmasta tulee tehdä 1.9.-31.5. välisenä aikana 2-3 kk kestävällä yhtäjaksoisella mittauksella (ns. radonpurkki). Tietopaketti radonista ja tietoa mm. radonmittauksen tilaamisesta löytyy Säteilyturvakeskuksen sivuilla: https://www.stuk.fi/aiheet/radon

Kansallinen toimintasuunnitelma radonpitoisuuksien vähentämiseksi

STM:n uusi kansallinen toimintasuunnitelma sisäilman radonpitoisuuksien vähentämiseksi on julkaistu 14.8.2020

Toimintasuunnitelman pääpaino on saada sisäilman radonpitoisuudet vähenemään. Tämä on tärkeää siksi, että hengitysilman radon aiheuttaa suomalaisille eniten säteilyaltistusta. Radon on tupakoinnin jälkeen merkittävin tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja. Radonkaasu päätyy sisäilmaan joko rakennuksen alla ja ympärillä olevasta maa- ja kallioperästä, rakennustuotteista tai porakaivovedestä. Korkeita radonpitoisuuksia voidaan mitata kaikkialla Suomessa.

Pyhäjärvi kuuluu STUK:n määrittämiin korkeiden sisäilman radonpitoisuuksien alueisiin, jolloin työnantajalla on lähtökohteisesti velvollisuus selvittää työtilojen radonpitoisuudet maanvastaisissa tiloissa.

Linkki: STM:n tiedote 183/2020 uudesta toimintasuunnitelmasta

Linkki: Kansallinen toimintasuunnitelma radonriskien ehkäisemiseksi (STUK)

Linkki: Kansallinen toimintasuunnitelma radonista aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi: Taustadokumentti (Valtioneuvosto)

Mitä tehdä asuntojen radonhaittojen ehkäisemiseksi?

 • Rakennuksen omistajan, haltijan ja rakentajan on huolehdittava osaltaan, että sisäilman radonpitoisuus on mahdollisimman pieni
 • Selvitä sisäilmasi radonpitoisuus 2-3 kk:n yhtäjaksoisella mittauksella välillä 1.9.-31.5.
 • Kiinteistön myynnin yhteydessä radonmittaustulokset esiin
 • Asunto-osakeyhtiöiden on suositeltava mitata alimman asuinkerroksen huoneistot
 • Asunnon vuokraajan on hyvä mitata vuokrattavan asunnon radonpitoisuus ennen kuin asunnon antaa vuokralle
 • Radontorjunta on otettava huomioon uusien rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa

Työtilat

Säteilylain 155 §:n mukaisesti työnantajan on mitattava työtilan tai muun työskentelypaikan sisäilman radonpitoisuus, jos tilat sijaitsevat:

 1. Säteilyturvakeskuksen määrittämillä alueilla, joissa kansallisen radontietokannan radonpitoisuustietojen perusteella yli kymmenesosa edustavista radonmittaustuloksista on työpaikkojen radonpitoisuuden viitearvoa suurempia (Pyhäjärvi kuuluu mittausvelvoitealueisiin);
 2. harjulla tai muulla hyvin ilmaa läpäisevällä sora- tai hiekkamaalla;
 3. kokonaan tai osittain maanpinnan tason alapuolella;
 4. talousvettä toimittavassa laitoksessa, jonka käyttämä vesi ei ole peräisin yksinomaan pintavesimuodostumasta ja pääsee kosketuksiin sisäilman kanssa.

Terveydensuojeluviranomaisen rooli radonhaittojen ehkäisyssä

 • Ohjaus ja neuvonta
 • Asunnontarkastukset
 • Säännöllisen valvonnan tarkastukset mittausvelvollisissa oleskelutiloissa
 • Vesilaitosten säännöllinen valvonta
 • Tarvittaessa voi velvoittaa selvittämään, rajoittamaan tai poistamaan radonin aiheuttaman terveyshaitan terveydensuojelulain nojalla